Regulamin aplikacji IDAREU

IDAREU TECH Sp z o.o. tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z IdareU oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin). Produkty te dostarcza użytkownikom IDAREU TECH Sp. z o.o.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z IdareU ani innych produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem. Zamiast tego firmy i organizacje płacą nam za organizowanie kampanii wyzwaniowej w profilu ich produktów i usług. Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie wyzwań, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące. 

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe). Przekazujemy reklamodawcom raporty dotyczące anonimowych statystyk, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbierane są ich treści. 

1. Świadczone przez nas usługi 

Nasza misja polega na rozwijaniu pasji wśród Użytkowników przez zabawę, opartą na wyzwaniach. Budujemy dobrą relację Użytkowników z Mentorami oraz Markami. Zapewniamy autoryzowane i jakościowe treści od Marek, Mentorów oraz Użytkowników. Umożliwiamy również  ludziom budowanie społeczności wokół pasji i zbliżaniu ich do siebie. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikowi Produkty i usługi opisane poniżej:

Użytkownik korzysta z IdareU w sposób unikatowy: począwszy od postów, relacji, wydarzeń, reklam i innych treści wyświetlanych w Wyzwaniach lub na naszej platformie wideo, po obserwowane strony na IdareU oraz inne funkcje, z których użytkownik może korzystać, takie jak IdU Market czy wyszukiwanie.  Dajemy możliwość poznawania użytkownika z osobami i organizacjami, na których może mu zależeć:

Pomagamy użytkownikowi w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi osobami, na których mu zależy we wszystkich Produktach firmy IDAREU, z których korzysta. Silniejsze więzi to lepsze społeczności i jesteśmy przekonani, że nasze usługi są najbardziej przydatne wówczas, gdy ludzie nawiązują znajomości z innymi ludźmi, grupami i organizacjami, na których im zależy. 

Dajemy użytkownikowi możliwości wyrażania swoich poglądów i poruszania spraw, które są dla niego ważne: IdareU daje wiele możliwości wyrażenia siebie i rozmowy ze znajomymi i innymi osobami o tym, co dla użytkownika ważne – na przykład poprzez udostępnianie zmian statusu, zdjęć, filmów i relacji we wszystkich Produktach, z których użytkownik korzysta, przesyłanie wiadomości znajomym, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów. Opracowaliśmy też i wciąż opracowujemy nowe sposoby wykorzystywania przez ludzi technologii np. filmów, aby umożliwić im tworzenie i udostępnianie bardziej interesujących i wyrazistych treści. 

Zwalczamy przypadki szkodliwego działania oraz chronimy i wspieramy naszą społeczność:

Ludzie będą tworzyć społeczność w Produktach IDAREU tylko wówczas, gdy czują się bezpieczni. Zatrudniamy specjalne zespoły i opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności. 

Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie w celu świadczenia bezpiecznych i funkcjonalnych usług każdemu.

Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów. 

Nasze Produkty pomagają użytkownikowi w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z ludźmi, grupami, firmami, organizacjami i innymi, którzy są dla nich istotni. 

Umożliwiamy globalny dostęp do naszych usług:

Abyśmy mogli obsługiwać nasz serwis w wymiarze globalnym, konieczne jest przechowywanie i dystrybuowanie treści i danych w centrach danych i systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania Użytkownika. Taka infrastruktura jest obsługiwana IDAREU Sp. z o.o. lub podmioty powiązane. 

2. Bezpieczeństwo Użytkowników i Uczestników wyzwań w aplikacji IdareU 

Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe i odpowiedzialne osoby. Dlatego wymagamy od użytkownika: 

 1. Zakazu publikowania wyzwań i odpowiedzi zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników oraz skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu,
 2. Zakaz publikowania wyzwań i odpowiedzi zawierających niecenzuralne treści,

Każde naruszenie powyższych zapisów skutkuje karami finansowymi. W przypadku naruszenia pkt.2.1 kara dla osoby łamiącej zapis wynosi 250tyś. pln każdorazowego naruszenia. W przypadku naruszenia pkt.2.2 kara wynosi 75tyś. pln każdorazowego naruszenia. 

3. Zobowiązania użytkownika na rzecz IdareU i naszej społeczności 

Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Dlatego wymagamy od użytkownika: 

 • podawania dokładnych informacji na swój temat;
 • tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania osi czasu do własnych celów;
 • nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na IdareU i nieprzenoszenia (bez naszej zgody) własnego konta na IdareU na inną osobę .

Staramy się, by IdareU był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać: 

 • osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna,
 • osoby skazane za przestępstwa seksualne;
 • osoby, których konto uprzednio zablokowaliśmy z powodu naruszenia naszego regulaminu lub zasad;
 • osoby mające zakaz otrzymywania naszych produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.

Co można udostępniać i robić w Produktach firmy IDAREU.

Chcemy, aby ludzie korzystali z Produktów firmy IDAREU w celu wyrażania siebie i udostępniania treści, które są dla nich ważne, ale nie kosztem bezpieczeństwa i komfortu innych osób czy integralności społeczności. Użytkownik zatem zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności): 

 1. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które: 
  • naruszają niniejszy Regulamin oraz standardy mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów;
  • są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze;
  • naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć wygląd naszych produktów.
 3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.

Możemy usunąć lub zablokować treści, które naruszają powyższe postanowienia. 

Jeżeli usuniemy treści udostępnione przez użytkownika z powodu naruszenia Standardów społeczności IdareU, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o kolejną weryfikację, chyba że dopuści się poważnego i uporczywego naruszenia niniejszego Regulaminu lub takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania. 

W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkowników do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkowników, naruszają ich prawa lub nasz regulamin i zasady. 

Możemy też usunąć lub ograniczyć dostęp do Twojej zawartości, usług lub informacji, jeśli uznamy to za konieczne w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ze strony IdareU.

3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników

Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi: 

 1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej. 

Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na IdareU, z których korzysta. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. 

Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych (dalej jako „licencja”) na korzystanie z tych treści. Służy to wyłącznie świadczeniu usług zgodnie z opisem powyżej. 

Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na IdareU lub filmik, użytkownik udziela nam zgody na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym użytkownikom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne produkty firmy IDAREU, z których użytkownik korzysta. Licencja wygaśnie w momencie usunięcia treści użytkownika z naszych systemów. 

Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając swoje konto

Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych użytkowników, jednakże mogą nadal być obecne w innym miejscu w naszych systemach, w przypadku gdy: 

  • gdy niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych (w którym to przypadku treści zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 90 dni od ich usunięcia przez Użytkownika); 
  • gdy treści Użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści); lub
  • gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość: 
   • zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych produktów lub systemów);
   • wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub 
   • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej; 

w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie). 

W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści. 

 1. Zgoda na wykorzystanie Nicku użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych w stosunku do wyzwań i treści sponsorowanych: Użytkownik udziela nam zgody na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego Nicku i zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych przez niego na IdareU w wyzwaniach, ofertach i innych sponsorowanych treściach, które wyświetlamy w naszych produktach lub w związku z nimi. Na przykład możemy pokazać znajomym użytkownika, że jest on zainteresowany ogłaszanym wydarzeniem lub polubił wyzwanie na IdareU stworzoną przez właściciela marki, który zapłacił za uruchomienie jego wyzwania na IdareU. Tego rodzaju informacje mogą oglądać tylko osoby, które uzyskały zgodę Użytkownika na wyświetlanie działań podejmowanych przez niego w Produktach firmy IDAREU.
 2. Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika: Jeżeli użytkownik pobierze nasze oprogramowanie lub z niego korzysta, udziela nam zgody na pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania. 

4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej

Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści na IdareU), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. W celu modyfikacji, tworzenia utworów pochodnych, dekompilacji lub innej próby uzyskania od nas kodu źródłowego wymagana jest nasza pisemna zgoda (lub zezwolenie w ramach licencji open source). 

4. Dodatkowe postanowienia 

1. Aktualizacja naszego Regulaminu

Nieustannie doskonalimy nasze usługi i opracowujemy nowe funkcje, aby oferować naszym użytkownikom i społeczności lepsze Produkty. W związku z tym możemy co jakiś czas aktualizować Regulamin, tak aby należycie odzwierciedlał nasze usługi i praktyki. Zmiany wprowadzimy tylko wówczas, jeżeli zapisy Regulaminu będą już nieadekwatne lub niekompletne i tylko wówczas, jeżeli zmiany będą uzasadnione dla użytkownika po uwzględnieniu jego interesów. 

Powiadomimy użytkownika (na przykład drogą e-mailową lub za pośrednictwem naszych Produktów) o zmianach w niniejszym Regulaminie i umożliwimy zapoznanie się z nimi, chyba że zmiany takie są wymagane prawnie. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów. 

Mamy nadzieję, że użytkownik będzie nadal korzystał z naszych Produktów; jednakże jeżeli nie zaakceptuje zaktualizowanego Regulaminu i nie będzie już chciał należeć do społeczności IdareU, może w każdej chwili usunąć swoje konto. 

2. Zawieszenie lub zamknięcie konta

Chcemy, aby IdareU było miejscem, w którym użytkownicy czują się dobrze i mogą bezpiecznie wyrażać siebie oraz dzielić się przemyśleniami i pomysłami. 

W razie stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się wyraźnego, poważnego lub uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub naszych zasad, w tym w szczególności naszych Standardów społeczności, możemy zawiesić lub trwale zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta. Możemy też zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika w przypadku uporczywego naruszania przez niego praw własności intelektualnej innych osób lub jeżeli ciąży na nas taki obowiązek prawny. 

Jeżeli podejmiemy takie działania, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o weryfikację, chyba że takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania. 

Jeżeli użytkownik usunie konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako umowa pomiędzy nami a użytkownikiem, jednakże następujące postanowienia zachowują ważność: 3 oraz 4

3. Ograniczenia w zakresie odpowiedzialności

Dołożymy należytej staranności w dostarczaniu użytkownikom produktów i usług oraz w utrzymywaniu bezpiecznego i wolnego od błędów środowiska. Przy założeniu, że dołożyliśmy należytej staranności, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody niespowodowane przez naruszenie przez nas niniejszego Regulaminu lub nasze inne działanie, za szkody, których użytkownik i IdareU nie mogli w uzasadniony sposób przewidzieć w momencie akceptowania niniejszego Regulaminu oraz za zdarzenia poza naszą uzasadnioną kontrolą. 

4. Spory

Staramy się ustanawiać jasne zasady, aby ograniczać liczbę sporów z użytkownikami oraz ewentualnie całkowicie ich unikać. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, dobrze jest wiedzieć od razu, gdzie można go rozstrzygnąć i jakie przepisy będą miały zastosowanie. 

Jeżeli użytkownik jest konsumentem i zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przepisy tego państwa członkowskiego będą miały zastosowanie do każdego roszczenia, powództwa lub sporu użytkownika z IdareU związanego z niniejszym Regulaminem lub Produktami firmy IDAREU („roszczenie”) lub z nich wynikającego, a użytkownik może domagać się rozpatrzenia swojego roszczenia w dowolnym sądzie w takim państwie członkowskim właściwym w zakresie rozstrzygnięcia takiego roszczenia. We wszystkich pozostałych przypadkach użytkownik wyraża zgodę aby roszczenie podlegało rozstrzygnięciu przez sąd właściwy w Polsce oraz że prawo polskie reguluje niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia (bez odnoszenia się do przepisów kolizyjnych zawartych w takim prawie). 

5. Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a IDAREU TECH Sp z o.o. w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów.
 2. Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają też warunkom uzupełniającym. W przypadku skorzystania z takich Produktów, użytkownik będzie miał okazję do przyjęcia warunków uzupełniających, które staną się częścią naszej umowy z nim. Jeżeli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich do celów handlowych lub biznesowych, takich jak sprzedaż produktów, rozwój aplikacji, zarządzanie grupą lub stroną swojej firmy lub też korzystanie z naszych innych usług przyjmuje nasze warunki handlowe. W razie kolizji pomiędzy jakimikolwiek warunkami uzupełniającymi a niniejszym Regulaminem, warunki uzupełniające obowiązują w zakresie, którego dotyczy niezgodność.
 3. W razie stwierdzenia niewykonalności jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania dowolnego postanowienia Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie takiego postanowienia. Każda zmiana lub uchylenie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i naszego podpisu.
 4. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez naszej zgody.
 5. Użytkownik może wskazać osobę (zwaną opiekunem konta), która będzie zarządzała jego kontem, gdy uzyska ono status „In memoriam”. O ujawnienie treści z konta użytkownika, które uzyskało status „In memoriam”, może ubiegać się tylko opiekun konta lub osoba wskazana przez użytkownika w ważnym testamencie lub innym dokumencie tego typu, w którym użytkownik wyraził wyraźną wolę ujawnienia treści na wypadek jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 6. Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw podmiotom trzecim. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów albo czynności prawnej lub innej.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pewnych okolicznościach możemy zmienić nazwę użytkownika dla jego konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem i wyjaśnimy sytuację.
 8. Zawsze zachęcamy użytkowników do przesyłania opinii i innych sugestii dotyczących naszych produktów i usług. Należy jednakże pamiętać, że możemy je wykorzystywać bez żadnych ograniczeń czy obowiązku wypłaty wynagrodzenia użytkownikom i nie ciąży na nas zobowiązanie do zachowania ich w poufności.